VIDEO EDITING & VIDEO TAPING / KEV TXIAV DUAB THIAB YEES DUAB

Apple Video Production is the solution to all your audio/video filming and editing needs; Music video editing, movie editing, weddings, anniversaries, meetings/conferences, special occasions, all at the lowest prices in filming and editing with “top of the line” hardware and software. If there is any question, feel free to call or email us at any time.

Peb yees thiab txiav tau txhua hom movie, music video, tshoob kos, kev sib tham, kev lag luam thiab lwm yam rau koj tus nqi pheej yig. Peb siv cuab yeej zoo los yees koj tej duab thiab siv computer los txiav rau koj. Thaum ua tiav lawm nws yeej tseem pom zoo li qhov yees tau los.

Yog koj xav paub txog tus nqi txiav los yog yees duab, hu rau peb txhua lub sijhawm los yog email tuaj rau peb los tau. Peb zoo siab yuav nrog koj tham kom haum tus nqi li koj nyiam.

       
 
VIDEO DUPLICATION / KEV LUAM MOVIE

We also have blank video cassette at any color, and video cases for sale at cheaper prices than your local store. Inexpensive and convenient video duplication available for anyone. Duplication prices vary depending on movie length. We provide top quality and fast video duplication for your accessibility.

We also wrap videos and cassette upon request. Brand new video tapes, at a variety of colors are available. We also design and print out video labels. Basically, we provide the whole package in video duplication. If you have any questions or request our service, feel free to contact Apple Video Production.

Peb muaj cuab yeej zoo los luam koj cov movie, peb tseem qhwv thiab ua kom tiav tiav rau nej tus nqi pheej yig heev. Qhov kim thiab pheej yig ntawd saib yog koj daim movie ntev npaum li cas thiab saib koj luam ntau los tsawg xwb.
Peb kuj tseem qhwv CD thiab Cassette me tibsi rau koj thiab. Peb yeej muaj video tape uas tshiab tshiab rau koj kaw koj tej movie tsis hais daim ntev los yog daim luv thiab koj xav tau yam xim dab tsi los muaj txhua. Yog koj xav ntaus ntawv ntaus npe rau ntawm daim video tape los peb yeej ua tau li koj nyiam rau koj. Muaj lus nug dabtsi yeej meem hu rau peb txhua lub sij hawm.