Family

 
   

Photo: of Uncle, Father, Grand Pa

Lub homphiaj ntawm peb tsev yees duab Apple Video Production yog yuav tsim kom muaj tej yeeb yaj duab kom yog Hmoob li tiag tiag.

Yuav txhawb nqa Hmoob lub npe, txhawb nqa Hmoob tej kevlis kev cai, txhawb Hmoob teb tub ntxhais nqua yas suab thiab txhua yam txuj ci ntawm Hmoob.

   
Photo: Grand Ma

Tsob qoob yuav zoo los yuav yog tau zoo dej los ywg. Uantej peb Hmoob yuav ua tau ib yam dab tsi zoo los yuav yog sawv daws sib puag xub pwg. Peb Apple Video Production zoo siab rau peb ib tsoom hmoob txoj kev txhawb nqa peb los tau ntau xyoo no.

Peb tsuas yog lub hauv paus cog rau ntawd xwb, vim muaj peb ib tsoom hmoob thoob ntiajteb niaj hnub pab txawb nqa es peb thiaj li tseem nyob khov kho. Nco ntsoov tias Apple Video Production yog tag nrho peb hmoob sawv daws li. Peb tsuas pab khiav dejnum rau sawv daws xwb.